• Ve čtvrtek 2.7.2020 bude schůzka rodičů nově příchozích dětí.

     Sraz v 16.00h v 1. třídě Berušek

    • Stanovení školkovného za červenec, srpen

    • Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle §6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání od 1.7.2020 do 31.8.2020 takto:

     v červenci 2020: 200,- Kč/měsíc

     v srpnu 2020:     0,- Kč/měsíc

     Děti, které v měsíci červenci do mateřské školy nenastoupí, budou mít školné za tento měsíc prominuto.

      

     Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

    • PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

      

     MŠ bude otevřena během prázdnin v době

     od 1.7. – 24.7.2020

      

      

      

     Přejeme všem krásné léto plné sluníčka, odpočinku a radosti …

    •  Ve čtvrtek 25.6. budeme mít v MŠ "BLÁZNIVÝ DEN".

     Děti si mohou obléci cokoliv legračního, vytvořte jim originální účes, kreativitě se meze nekladou....

     Pomozte nám užít si spolu veselý densmiley   

      

                                                                                    Děkujeme 

                                

    • Vrácení přeplatků za stravné a školné

    • Vážení rodiče,

     přeplatky za stravné a školné Vám budou vráceny na Váš účet na konci července po ukončení provozu mateřské školy.

     Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

    • Ve čtvrtek 18.6. se budeme společně fotit.

     Začátek focení od 9.00h. První se vyfotí všichni předškoláci, poté 1. třída, 2. třída a 3. třída. Je možnost vyfotit dítě samostatně nebo se skupinkou kamarádů dle vlastní volby. Pokud vaše dítě momentálně nechodí do školky, může se přijít alespoň vyfotit, v případě hezkého počasí proběhne focení na školní zahradě, v případě deště v 1. třídě MŠ.

      

                                             

    •  

                                    

                    PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

      

      Srdečně zveme všechny děti, rodiče, prarodiče na akci „Pasování předškoláků“

     Kdy: 17.6. od 15.30h

     Kde: Na školní zahradě

     Součástí programu bude vystoupení skupiny historického šermu z Brna, dva menší skákací hrady a diskotéka s překvapením.

     Každé dítě z MŠ dostane zdarma pizzu a zmrzlinu

                                  Těšíme se na Vás!!!

                                                                                     

    • Ve čtvrtek 4.6. od 8.30h. proběhne ve školce preventivní screeningové vyšetření zraku pro nahlášené děti, které bylo původně plánováno na březen. Kdo má ještě zájem, ať se nahlásí ve třídě u p. učitelky.

    • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

    • V příloze naleznete seznam dětí (pod přidělenými registračními čísly) přijatých k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Lužicích od školního roku 2020/2021.

     Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

     Rozhodnuti_o_prijeti_do_MS.pdf

     Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

    • Od 1. června bude zahájen plný provoz v naší MŠ. V případě potřeby je možné, po dohodě s vedoucí učitelkou, aby dítě nastoupilo i před tímto termínem.   

     Dejte s sebou dětem podepsanou pevnou lahev na pití na školní zahradu. Děkujeme!!                  

           

     Těšíme se na vás   

    • Školné v MŠ za březen až červen

    • Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 38/2019 ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

      

     Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle §6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání od 1.3.2020 do 31.5.2020 takto:

      

     v březnu 2020:   150,- Kč/měsíc

     v dubnu 2020:    0,- Kč/měsíc

     v květnu 2020:   150,- Kč/měsíc

      

     Dětem, které z rozhodnutí zřizovatele v měsíci květnu do MŠ nenastoupily, bude školné za tento měsíc prominuto.

     Děti, které v měsíci červnu do mateřské školy nenastoupí, budou mít školné za tento měsíc taktéž prominuto.

      

     Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

    • Obnovení provozu MŠ - od 18.5.

    • Mateřská škola v Lužicích obnoví provoz od pondělí 18. května 2020, po dohodě se zřizovatelem přednostně prozatím pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnaní.

     Před návratem Vašeho dítěte do MŠ musí zákonný zástupce odevzdat vyplněné a podepsané dva dokumenty, které naleznete v příloze (Čestné prohlášení a Informace pro rodiče - návrat dětí do MŠ). Pokud tyto dokumenty nebudou přineseny nejpozději v den návratu dítěte do MŠ, nemůže být Vaše dítě do MŠ přijato (v krajním případě mohou být formuláře vyplněny ráno při prvním příchodu dítěte do MŠ, kde budou přichystány vytištěné v šatně). Oba dokumenty je taktéž možné si osobně vyzvednout a vyplnit na sekretariátu v budově základní školy v týdnu od 11.5.2020. Prosím rodiče o jejich důkladné přečtení.

     Provoz zůstává beze změny: 6.30 -16.00

     cestne_prohlaseni-nastup_do_skoly.pdf

     Informace_pro_rodice-navrat_deti_do_MS.pdf

     Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

    • Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

    • Zveřejňujeme seznam dětí pod registračními čísly, které byly přijaty k základnímu vzdělávání v naší ZŠ. O schůzce rodičů budoucích prvňáčků Vás budeme informovat (předpokládáme v polovině června).

     Rozhodnuti_o_prijeti_k_ZV.pdf

     Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

    • Informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

    • Z důvodu opatření MŠMT a vzhledem k aktuální situaci ohledně mimořádných opatření vlády kvůli šíření koronaviru proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

     Zápis se bude konat v rozmezí od 4. 5. do 7. 5. 2020 do 14.00. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

     Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Lužicích.

     Formuláře k zápisu si můžete stáhnout z těchto webových stránek (na konci tohoto článku nebo v sekci Formuláře MŠ) nebo si je můžete vyzvednout osobně v uvedených dnech od 27. 4. do 7. 5. 2020 v době od 8.00 do 14.00 u hlavního vchodu v budově ZŠ, kde budou vytištěny a nachystány.

     Formuláře je potřeba vyplnit, podepsat a odevzdat v uvedených dnech:

     • do datové schránky školy (naše škola má datovou schránku: c8umm35)

     • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email !!!)

     • poštou na adresu školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem)

     • vhozením do poštovní schránky školy, která je umístěna na zdi vedle vývěsky u vstupní brány na dvůr budovy základní školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem)

     • v krajním případě osobně na sekretariátu školy

      

     Formuláře nutné k zápisu do MŠ:

     • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

     • Přidělení registračního čísla (registrační číslo vyplní škola, v případě zaslání žádosti dálkovým způsobem bude zák. zástupce o jeho přidělení informován e-mailem či telefonicky)

     • Přihláška ke stravování

     • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte NEBO Čestné prohlášení o očkování dítěte a kopie očkovacího průkazu

     Rodný list dítěte (pro kontrolu údajů) budeme vyžadovat při předpokládaném červnovém setkání rodičů budoucích předškoláků, případně v době zahájení nového školního roku na přelomu srpna a září 2020.

     Ve školním roce 2020/2021 plánujeme přijmout prozatím 22 dětí. Přesný počet se bude odvíjet od toho, kolik dětí bude mít při zápise do základní školy odklad školní docházky. Kritéria přijetí jsou zveřejněna v příloze na konci tohoto článku.

      

     Doložení řádného očkování dítěte

     Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

     V současné situaci není nutné navštěvovat osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce může:

     1. prohlásit, že je dítě řádně očkované (vzor viz přiložené dokumenty), a

     2. doložit kopii očkovacího průkazu k přiložené žádosti.

     Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

     V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

     Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

     Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

     V případě jakýchkoliv dotazů k zápisu volejte na tel. číslo: 518 357 239 nebo napište na email: zs.luzice@seznam.cz.

      

     Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     Zadost_o_prijeti_k_predskolnimu_vzdelavani2020.pdf

     Prideleni_registracniho_cisla-MS2020.pdf

     Vyjadreni_lekare_ke_zdravotnimu_stavu_ditete2020.pdf

     Cestne_prohlaseni_o_ockovani_ditete-MS2020.pdf

     Prihlaska_ke_stravovani_v_MS2020.pdf

     Kriteria_prijeti_deti_2020-21.pdf

      

    • Školkovné za duben

    • Vážení rodiče,

     z důvodu přerušení provozu Mateřské školy v měsíci dubnu nebude za tento měsíc vybíráno školkovné. Částka Vám bude vrácena v závěrečném vyúčtování všech položek (stravné + školné) na konci školního roku.

     Mgr. Vít Hubačka, ředitel ZŠ a MŠ Lužice

    • Informace k zápisu dětí do 1.třídy pro šk. rok 2020-2021

    • Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí, kterým byl v minulém roce udělen odklad školní docházky.

      

     Z důvodu opatření MŠMT a vzhledem k aktuální situaci ohledně mimořádných opatření vlády kvůli šíření koronaviru proběhne zápis do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

      

     Zápis se bude konat v pracovní dny v rozmezí od 17. 4. do 22. 4. 2020 do 14.00. V úterý 21. 4. 2020 máte možnost se k zápisu elektronicky přihlásit na tomto odkaze: https://www.supersaas.cz/schedule/zsluzice/Zapis_2020 na určitý čas v době od 10.00 do 16.00 k osobní konzultaci s vyučující z 1. stupně ohledně případného odkladu školní docházky. Tato individuální konzultace není povinná a musí proběhnout taktéž bez dětí. Má sloužit především rodičům, kteří zvažují pro své dítě odklad a nejsou plně rozhodnuti.

      

     Formuláře k zápisu si můžete stáhnout z těchto webových stránek (na konci tohoto článku nebo v sekci Formuláře ZŠ) nebo si je můžete vyzvednout osobně v uvedených dnech od 17. 4. – 22. 4. 2020 v době od 8.00 do 14.00 u hlavního vchodu do budovy ZŠ, kde budou vytištěny a nachystány. Zde bude přichystán i dokument „Desatero pro rodiče“, který lze jinak stáhnout i na webových stránkách školy.

      

     Formuláře je potřeba vyplnit, podepsat a odevzdat v uvedených dnech:

     • do datové schránky školy (naše škola má datovou schránku: c8umm35)
     • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email !!!)
     • poštou na adresu školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem)
     • vhozením do poštovní schránky školy, která je umístěna na zdi vedle vývěsky u vstupní brány na dvůr budovy základní školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem)
     • osobně na sekretariátu školy

      

     Formuláře nutné k zápisu, pokud žádáte o přijetí do ZŠ:

     • Žádost o přijetí k základní vzdělávání
     • Přidělení registračního čísla (registrační číslo vyplní škola, v případě zaslání žádosti dálkovým způsobem bude zák. zástupce o jeho přidělení informován e-mailem)
     • Dotazník k zápisu do 1. třídy

      

     Formuláře nutné k zápisu, pokud žádáte o odklad povinné školní docházky:

     • Žádost o odklad povinné školní docházky
     • Přidělení registračního čísla (registrační číslo vyplní škola, v případě zaslání žádosti dálkovým způsobem bude zák. zástupce o jeho přidělení informován e-mailem)
     • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (budou-li školská poradenská zařízení dočasně uzavřena, správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení po jejich otevření)
     • Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

      

     Rodný list dítěte (pro kontrolu údajů) budeme vyžadovat při předpokládaném červnovém setkání rodičů budoucích prvňáčků, případně při zahájení školní docházky v září 2020.

      

     Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít 1 třídu s nejvýše 25 žáky. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

      

     Přednostně budou přijímáni žáci:

     • s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) v Lužicích
     • žáci, kteří nejsou uvedeni v předchozím bodě, budou přijímáni v případě volné kapacity dle těchto kritérií:
      1. sourozenec ve škole v době zápisu
      2. losování

     V případě jakýchkoliv dotazů k zápisu volejte na tel. číslo: 518 357 239 nebo napište na email: zs.luzice@seznam.cz.

      

     Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     Zadost_o_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani2020.pdf

     Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky2020.pdf

     Prideleni_registracniho_cisla.pdf

     Kriteria_pro_prijeti_deti_do_ZS2020.pdf

     Dotaznik_k_zapisu_do_1.tridy2020.pdf

     Desatero_pro_rodice.pdf

    • Školkovné za měsíc březen

    • Vážení rodiče,

     z důvodu přerušení provozu Mateřské školy od poloviny března bude za tento měsíc sníženo školkovné na 150,- Kč. Částka Vám bude vrácena v závěrečném vyúčtování všech položek (stravné + školné) na konci školního roku.

     Mgr. Vít Hubačka, ředitel ZŠ a MŠ Lužice

    • Zápis dětí do ZŠ - změna termínu

     Vzhledem k aktuálním opatřením k zamezení šíření koronaviru posouváme termín zápisu dětí do základní školy v Lužicích. Místo 7. dubna se uskuteční 21. dubna 2020. Letos se na základě opatření MŠMT obejde bez osobní přítomnosti dětí ve škole. O konkrétní formě provedení zápisu (s osobní přítomností zák. zástupce či bez ní) Vás budeme ještě informovat na webových stránkách školy.

     Informace žadatelům o odklad školní docházky z opatření MŠMT: "Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení."

     O podrobnostech k letošnímu zápisu Vás tedy budeme ještě informovat. Případné dotazy směřujte na ředitelství školy (zs.luzice@seznam.cz). Děkuji za pochopení.

     Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

    • Vážení rodiče,

     založila jsem facebookovou stránku Mateřská školka Lužice, kde můžete nalézt různé nápady, činnosti, pracovní listy a jiné aktivity, díky kterým se mohou vaše děti rozvíjet v domácím prostředí. Abych vás mohla do skupiny přijmout mezi členy, je potřeba, abyste si mě přidali do přátel na facebooku (Katka Knápková). 

     Doufám, že se brzy sejdeme ve zdraví v naší školičce!!! Opatrujte se!

    • Vážení rodiče

     vzhledem k situaci související s šířením nákazy COVID-19 se zřizovatel po dohodě s vedením školy a na základě doporučení MŠMT rozhodl, že provoz mateřské školy bude od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání přerušen.

      

     O průběhu situace Vás budeme průběžně informovat na našem webu.

     Děkujeme za pochopení


     V průběhu příštího týdne bude v MŠ provedena důkladná dezinfekce všech prostor.     "Bubínkování" s p. Havránkovou se ruší.

     Jarní focení je přesunuto na 29.4. od 8.00h

     Screenengové vyšetření zraku, které mělo v MŠ proběhnout v úterý 17.3., je přesunuto na 13.5. od 9.00h. 

      

      

    • V úterý 25.2. půjdeme na fašaňkovou obchůzku. Připravte prosím dětem masky, které jdou dát na oblečení (škrabošky, čelenky, korunky, pláště... Navštívíme zastupitele na obecním úřadu a základní školu, která bude slavit fašank na sokolovně. 

                                              

    •                                 


     Dne 24.2. budeme mít v MŠ karneval.

     Uděláme si módní přehlídku, veselé soutěže a chybět nebude ani diskotéka. Připravte prosím dětem masky.

     Máte – li někdo možnost připravit pro děti malé (pokud možno zdravé) pohoštění, budeme rádi. (Nahlaste to vaší p. učitelce).

                                                                     Děkujeme

                                                   

      

    • Předškoláček - rozpis       

     PŘEDŠKOLÁČEK BERUŠKY

      11.2.2020

     25.2.2020

     3.3.2020

     10.3.2020

     17.3.2020 ukázková hodina s účastí rodičů

      Předškoláček začíná vždy v 16.00h ve třídě Berušek, končí v 16.45h.

      

     PŘEDŠKOLÁČEK MOTÝLCI

     25.2.2020

     3.3.2020

     10.3.2020

     17.3.2020

     26.3. ukázková hodina za účasti rodičů

     Předškoláček začíná vždy v 16.00h ve třídě Motýlků, končí v 16.45h

      

      PŘEDŠKOLÁČEK VČELIČKY

     26.2.2020

     3.3.2020

     9.3.2020

     17.3.2020

     25.3. ukázková hodina za účasti rodičů

     Předškoláček začíná vždy v 16.00h ve třídě Včeliček, končí v 16.45h

    • Stravné a školné

    • Stravné a školné se platí paušálně, vždy do 25. dne v měsíci, na účet Základní školy č. 1787860227/0100. Stravné a školné se platí měsíc dopředu. Přeplatky se budou převádět na následující měsíc. Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku.

     Žádáme Vás, aby jste si zajistili trvalý příkaz k úhradě od srpna 2019 do května 2020. (výše platby viz Jídelna MŠ)

     Rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte do 7.00 hodin na tel. č.518 357 379 ve školní jídelně. Pokud dítě nebude omluveno do 7.00h., bude pro něj první den nepřítomnosti uvařen oběd, který si rodiče mohou vyzvednout. Rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte do 14 dnů ústně. Od 14 dnů písemně.

     Variabilní symbol - rodiče obdrželi v MŠ

     Do poznámek - můžete uvést jméno dítěte

    • 5.2. přijede do MŠ p. Čáp s hudebním programem pro děti "Zpívánky "

     pásmo bude doplněno ladovskými obrázky

              -v 1. tř. Berušek od 8.40h

    •                                                   CANISTERAPIE V MŠ

     Dne 21.1. budeme mít v MŠ dva pejsky - border kolie pod vedením p. uč. Moniky Koutné, která absolvovala kurz Canisterapie.  Děti budou mít možnost se s pejsky  seznámit, pomazlit, dozví se, jak se o pejsky správně pečuje. Budou si moci vyzkoušet pejsky učesat, nakrmit granulkami, podlézat je, podívají se, co všechno jsou schopni se naučit. Kontakt s pejsky má velký terapeutický účinek, působí dětem radost a pomáhá jim také zbavovat se strachu ze psů.

     V šatnách MŠ najdete tiskopis, kde je nutné dítě na canisterapii přihlásit.

      

                                                                                 

                                                                  

               

    •  

                                      PŘEDNÁŠKA na téma ŠKOLNÍ ZRALOST

     Srdečně zveme všechny rodiče na přednášku p. Mgr. Ammerové (spec. pedagog, logoped), která bude zaměřená na téma "Školní zralost". Dozvíte se, co by mělo dítě znát  a umět před vstupem do 1. třídy ZŠ, kdy je vhodné zažádat o odklad šk. docházky a kdy je to naopak zbytečné. Po přednášce proběhne volná diskuze na dané téma, můžete se ptát na vše, co vás ohledně této oblasti zajímá. Využijte příležitost a přijďte se dozvědět něco nového, ujasnit si, co vám není jasné, aby vstup vašeho dítěte do základní školy proběhl bez problémů. Přednáška je pro rodiče  nejen předškolních dětí zdarma. 

     Akce proběhne 16.1. 2020 od 16.00h ve třídě Motýlků. 

     Děti, které budou tou dobou ve folklórním kroužku, přivede v 16.50h p. uč. Koutná rodičům přímo na přednášku (po domluvě).

      

                                                                        

    • Přerušení provozu MŠ

     MŠ bude uzavřená v době od 23.12. – 5.1.2020 z důvodu vánočních svátků.

     Přejem všem krásné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví, lásky a optimismu…

      

    •                                                       VÁNOČNÍ JARMARK

      

     Ve středu 11.12. proběhne od 16.00h na školní zahradě VÁNOČNÍ JARMARK.

     Od 15.00h shlédnou děti v MŠ vánoční pohádku divadla Sluníčko.

     V 15.45 h si je vyzvedněte ve svých třídách a společně se přesuneme k našemu novému stromečku u vchodu do 3. třídy, kde si zazpíváme koledy a za znění zvonečků přejdeme  na přední část zahrady, kde budou nachystány výrobky vašich dětí určené k prodeji.

     Z výtěžku bude dětem uhrazen vstup do lanového centra Hájenka v Břeclavi, kam pojedeme v červnu.

     Jako každý rok bude připraveno něco na zakousnutí a také něco pro zahřátí.smiley

                                               

    •                                                     PODZIMNÍ BRIGÁDA

                                                                    

     Mockrát děkujeme všem rodičům i dětem za úklid školní zahrady. Takovou velkou účast a pracovní nasazení jsme opravdu nečekali!!!

      

        

    • Aktuality

    •                                          

                   HALLOWEEN V MŠ

      

        Dne 4.11. budeme mít v mateřské škole Halloween. Přijďte se s námi "trošku bát". Halloweenské masky jsou vítány.

        Sraz bude u 3.třídy Motýlků v 16.30 hod. Na  odvážné bude v cíli čekat malý dáreček.      

      

    • Co děti potřebují v MŠ

     • oblečení do třídy, na školní zahradu
     • náhradní oblečení včetně spodního prádla  v tašce
     • papuče
     • pyžamko
     • plastový hrneček podepsaný zespodu
     • dívky hřeben na pověšení

      

     Vše, prosím, podepsané!!!

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, příspěvková organizace
   • zs.luzice@seznam.cz
   • 518 357 239
   • Velkomoravská 220/264 Lužice
 • Fotogalerie

  • Pasování předškoláků
  • Rozloučení s žáky 9. třídy
  • On - line výuka
  • MŠ - výzdoba
  • Ples školy
  • Fašaňkový karneval
  • Mám chytré tělo
  • 4. tř. v ekocentru
  • Karneval v MŠ
  • Den naruby
  • Canisterapie
  • Lyžařský kurz