• Informace k ukončení sběru pomerančové kůry

     • Vážení rodiče,

      v týdnu od 25.5. do 29.5. 2020 v době od 7.30 do 15.00 bude možné ve škole odevzdat pomerančovou kůru, v jejímž sběru jste mnozí z Vás pokračovali i v době uzavření školy. Jsou v podstatě dvě možnosti, jak ji odevzdat:

      1. poslat po Vašich dětech, které od 25.5. navštěvují školu – předají ji buď třídnímu učiteli nebo na sekretariátu školy, a bude-li možno, vložte dovnitř lísteček se jménem žáka a hmotností odevzdávané kůry
      2. přijít osobně v uvedeném časovém rozmezí a odevzdat na sekretariátu školy, opět prosíme o přiložení lístečku se jménem žáka a hmotností odevzdávané kůry

      Sběr bude ukončen v pátek 29.5.2020. Děkujeme touto cestou všem, kteří kůru sbíráte a odevzdáváte.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Upřesňující informace k otevření ZŠ 25.5. pro 1.stupeň

     • Vážení rodiče,

      na konci této zprávy najdete v příloze harmonogram nástupu, průběhu a konce vzdělávacích a zájmových aktivit školních skupin 1. stupně. Všichni přihlášení žáci (vyjma dvou žáků 2.třídy přiřazených do 1.B) mají harmonogram podle své kmenové třídy. O vyučovacích předmětech v jednotlivých dnech Vás bude informovat Váš třídní učitel v Edupage.

      Několik dalších důležitých informací:

      • ráno prosím respektujte čas příchodu dětí před školu, aby se žáci před školou nesrocovali – POZOR: z důvodu minimalizace setkávání žáků z různých skupin došlo ke změně nástupu do školy u některých tříd!!!
      • po příchodu ke škole půjdou žáci rovnou do šatny, kde se přezují, vysvlečou a půjdou do své třídy
      • rodiče či jiný doprovod dětí do školy nesmí vstupovat
      • 1.A, 1.B, 2. třída a 3. třída jsou ve svých kmenových třídách, 4. třída bude v přízemí v učebně 6.třídy, 5. třída bude v přízemí v učebně 7. třídy
      • žáci, kteří nemají oběd a nepokračují v odpoledních zájmových aktivitách, jdou dle harmonogramu po poslední hodině ze školy domů. Před školou je případně může v uvedeném čase konce výuky čekat doprovod.
      • žáci, kteří mají nahlášený oběd, budou mít automaticky přihlášeny všechny obědy od pondělí 25.5. do pátku 19.6.2020 (odhlásit je bude možné standartním způsobem)
      • žáci, kteří mají oběd a nepokračují v odpoledních zájmových aktivitách, jdou spolu s vyučujícím na oběd a po obědě odchází z areálu školní jídelny sami domů. Před jídelnou je případně může v uvedeném čase oběda čekat doprovod.
      • žáky, kteří pokračují v odpoledních aktivitách, předá po obědě třídní učitelka vychovatelkám
      • odpolední zájmové aktivity probíhají v kmenových třídách základní školy, nikoliv v budově školní družiny, žáci, kteří pokračují v odpoledních zájmových aktivitách, odchází domů ze své třídy v čas, který jste uvedli na přihlášce žáka k docházce do školy
      • celý provoz školy, zaměstnanci školy i žáci se řídí Manuálem pro provoz základních škol, který vydalo MŠMT, a Informacemi pro rodiče a žáky 1. stupně k docházce žáků, které vydala škola
      • nezapomeňte na 2 roušky a mikrotenový sáček pro dítě
      • žáci, kteří ještě neodevzdali Čestné prohlášení, jej musí odevzdat nejpozději ráno při prvním příchodu do školy, jinak nemohou být na vzdělávací aktivity přijati
      • v každé třídě, na WC, u vstupu do školy a před jídelnou je k dispozici dezinfekce a jednorázové papírové ručníky
      • čipy jsou funkční jen pro výdej oběda ve školní jídelně, vsup do školy a školní jídelny je organizován zaměstnanci školy, používání šatních skříněk zůstává beze změny

      Prosím o pochopení a spolupráci, pro nikoho z nás není současná situace jednoduchá, první dny se možná vyskytnou občasné zmatky, ale určitě to všichni zvládneme 😊 Na děti se všichni těšíme!

      V případě dotazů se obracejte na třídní učitele nebo na vedení školy.

       

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

      Harmonogram_vyuky_od_25.5..pdf

      Informace_pro_rodice_a_zaky_1.stupne_-_znovuotevreni_skoly(1).pdf

      Manual_MSMT-ochrana_zdravi_zs.pdf

     • Informace pro rodiče žáků 1.stupně k jejich dobrovolnému návratu do školy od 25.5.2020

     • Vážení rodiče,

      na základě usnesení vlády a pokynů MŠMT je od 25.5.2020 možný dobrovolný návrat žáků 1. stupně do základních škol. V příloze na konci těchto informací najdete bližší informace k návratu žáků do základní školy spolu s Čestným prohlášením a Přihláškou k docházce do školních skupin. Bez těchto dvou dokumentů nelze Vaše dítě přijmout zpět do školy. Účast žáků je dobrovolná, důkladně prosím zvažte, zda Vaše dítě přihlásíte, či nikoliv i s ohledem na vymezení rizikových skupin.


      Základní informace:

      Při cestě do školy, ze školy a při pobytu ve škole se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška) a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

      Vzdělávací aktivity pro žáky budou probíhat každý den v dopoledních hodinách podle rozpisu, který bude zveřejněn po zjištění zájmu o docházku dětí do školy ze strany rodičů. Odpolední aktivity (školní družina) jsou vyhrazeny pro žáky 1. a 2. třídy. Žáci budou rozděleni do skupin o maximálním počtu 15 dětí. Ranní družina nebude poskytována.

      Žáci budou potřebovat mimo učební pomůcky každý den alespoň 2 vlastní roušky spolu se sáčkem, do kterých roušky budou ukládat.

      Školní jídelna bude vařit pro děti, které budou k obědům přihlášeny na základě Přihlášky.

      Přihlásit své dítě k docházce do školy můžete nejpozději do 18. května 2020 do 14.00. Do této doby je nutno odevzdat Přihlášku k docházce spolu s Čestným prohlášením na sekretariát školy (případně vhodit do schránky u budovy školy). Oba dokumenty naleznete vytištěny i u hlavního vchodu do školy – lze je tam případně vyplnit a odevzdat. Kdo tyto dokumenty do uvedené doby neodevzdá, má se za to, že o docházku dítěte do školy nemá zájem. Na pozdější odevzdání přihlášky již nebude brán zřetel. Žáci, kteří nebudou přihlášeni k účasti ve školních skupinách, budou mít i nadále distanční výuku.

      Prosím o důkladné přečtení Informací pro rodiče a děti v příloze této zprávy, kde najdete další podrobnosti k provozu školy od 25.5.2020.

      V případě dotazů piště na email zs.luzice@seznam.cz, nebo volejte na 518 357 239 (případně 702 003 932).


       Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

      1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
      2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
      3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
      4. Porucha imunitního systému, např.
       1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
       2. při protinádorové léčbě,
       3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
      5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
      6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
      7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
      8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

      Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy


      Informace_pro_rodice_a_zaky_1.stupne_-_znovuotevreni_skoly.docx

      Informace_pro_rodice_a_zaky_1.stupne_-_znovuotevreni_skoly.pdf

      Prihlaska_k_ucasti_ve_skolni_skupine_-_1.stupen.doc

      Prihlaska_k_ucasti_ve_skolni_skupine_-_1.stupen.pdf

      Cestne_prohlaseni-nastup_do_skoly(1).pdf

      Manuál MŠMT k návratu dětí do škol: ochrana_zdravi_zs.pdf

     • Informace pro rodiče a žáky – postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

     • Informace pro rodiče a žáky – postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 dle Vyhlášky č. 211/2020 Sb.

      Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 na ZŠ a MŠ Jaroslava Dobrovolského v Lužicích bude vycházet:

      1. z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (známky získané za druhé pololetí do 10. března 2020)
      2. z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má žák pro takové vzdělávání podmínky
      3. z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (týká se těch tříd a žáků, kteří chodili do školy v době, kdy byla umožněna dobrovolná docházka žáků do ZŠ)
      4. podpůrně se může přihlédnout k hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020, pokud žák neměl podmínky pro vzdělávání na dálku.

      Pozn. k bodu 2) - Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze v závěrečném hodnocení žáka zohlednit např.:

      • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů
      • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky
      • četbu související se zadanými úkoly apod.

      Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

      Žáci budou na vysvědčení klasifikováni známkou.

      Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínu vysvědčení, Vás budu informovat v průběhu měsíce června.

       

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Obnovení provozu MŠ - od 18.5.2020

     • Mateřská škola v Lužicích obnoví provoz od pondělí 18. května 2020, po dohodě se zřizovatelem přednostně prozatím pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnaní.

      Před návratem Vašeho dítěte do MŠ musí zákonný zástupce odevzdat vyplněné a podepsané dva dokumenty, které naleznete v příloze (Čestné prohlášení a Informace pro rodiče - návrat dětí do MŠ). Pokud tyto dokumenty nebudou přineseny nejpozději v den návratu dítěte do MŠ, nemůže být Vaše dítě do MŠ přijato (v krajním případě mohou být formuláře vyplněny ráno při prvním příchodu dítěte do MŠ, kde budou přichystány vytištěné v šatně). Oba dokumenty je taktéž možné si osobně vyzvednout a vyplnit na sekretariátu v budově základní školy v týdnu od 11.5.2020. Prosím rodiče o jejich důkladné přečtení.

      Provoz zůstává beze změny: 6.30 -16.00

      cestne_prohlaseni-nastup_do_skoly.pdf

      Informace_pro_rodice-navrat_deti_do_MS.pdf

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Termíny přijímacích zkoušek na SŠ

     • MŠMT zveřejnilo termíny jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, které se uskuteční 8. června pro čtyřleté obory a 9. června pro víceleté gymnázium. Podrobnější informace můžete nalézt zde:

      http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

      Od středy 6. května 2020 mají žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. Více informací zde:

      https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/InspIS-SETmobile-Priprava-na-prijimaci-zkousky-pre

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace pro rodiče a žáky 9. třídy - organizace výuky (+ aktualizace ke stravování)

     • Vážení rodiče,

      na základě usnesení vlády ČR a pokynů MŠMT je od 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole, a to především z důvodu jejich přípravy na přijímací zkoušky na SŠ.

      Účast žáků je dobrovolná, je však nutné je přihlásit nejpozději do čtvrtka 7.5., z důvodu zajištění provozu však prosím rodiče o dřívější potvrzení. Zákonní zástupci žáků, kteří nastoupí do školy, musí podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a současně Informace pro rodiče a žáky 9. tříd - znovuotevření školy, které naleznete v příloze. Tyto dokumenty musíme mít ve škole od zákonných zástupců podepsány před samotným nástupem žáků do školy - proto je prosím doručte během středy či čtvrtka na sekretariát školy, případně postačí jejich vhození v obálce do schránky u budovy školy během víkendu (v krajním případě postačí jejich odevzdání žákem při vstupu do školy v pondělí ráno). Pokud v pondělí v 8.00 nebudou Čestné prohlášení a Instrukce odevzdány, má se za to, že o navštěvování školy není z Vaší strany zájem. Pozdější přihlášení žáka k docházce do školy není možné. Oba dokumenty si taktéž můžete vyzvednout ve středu a ve čtvrtek vytištěné v budově školy.

      Instrukce si prosím důkladně pročtěte, seznamte s nimi i své děti. Především je důležité, aby žáci měli alespoň 2 roušky a sáček pro jejich uložení. Taktéž musí dodržovat při cestě do školy, ze školy a při pobytu ve společných částech školy obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržovat odstupy alespoň 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními.

      Školní jídelna při ZŠ bude vařit pro žáky 9. třídy a 1. stupně od 25.5. Do té doby si mohou žáci 9. třídy objednat oběd v jídelně při MŠ vždy alespoň den dopředu (p. Filipovičová - tel. 518 357 379). Oběd jim bude přivezen v zatavených plastových miskách do školy, odkud si ho budou moct odnést ke konzumaci domů.

      V případě jakýchkoliv dotazů mi napište zprávu na EduPage či na email (zs.luzice@seznam.cz).

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

       

      cestne_prohlaseni-nastup_do_skoly.pdf

      Informace_pro_rodice_a_zaky_9.trid_-_znovuotevreni_skoly.pdf

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, příspěvková organizace
    • zs.luzice@seznam.cz
    • 518 357 239
    • Velkomoravská 220/264 Lužice
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje