• Sběr papíru

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      ve čtvrtek 7. října 2021 pořádá ZŠ a MŠ Jaroslava Dobrovolského sběr papíru, který se uskuteční na parkovišti u hřbitova v době od 13.00 do 17.00. Lze přinést jakýkoliv papír bez rozlišení (kartony, noviny, časopisy, letáky, sešity, apod.). Papír nemusí býtr striktně roztříděn.

      Nejúspěšnější sběrači a třídy budou odměněny.

     • Kroužky-aktualizace

     • V tomto týdnu od 20.září začínají fungovat kroužky kromě Folklorku, Zdravotnického kroužku a Elektrotechnického kroužku. Tyto začnou fungovat až v týdnu od 27.září.

     • Memoriál Štěpána Kurky

     • Do fotoalba byla přidána nová galerie Memoriál Štěpána Kurky.

      Ve středu 15.září jsme uspořádali na počest lužického rodáka Štěpána Kurky tradiční branný závod. Na stanovištích kontrolovali plnění úkolů naši deváťáci. Běh, zdolávání překážek, hod míčkem, granátem a střelba ze vzduchovky byly základem pro vyhodnocení a vyhlášení výsledků v několika kategoriích. Všichni se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků.

     • Informace ke kroužkům

     • Milí rodiče, milí žáci,

      níže naleznete seznam kroužků, které se pro tento školní rok nabízí. Přiloženy jsou i přihlášky do kroužků a přihlášky do doučování hrazené z projektu Šablony III. Můžete si je též vyzvednout vytištěné ve škole. Předpokládáný rozjezd kroužků je v týdnu od 20. září 2021. Některé dle individuální domluvy vedoucího kroužku s rodiči či žáky už mohou začít dříve, případně později. Stejně tak může u některých kroužků ještě dojít k upravení času či dne dle zájmu a možností zájemců. Pro žáky ZŠ jsou kroužky zdarma.

      Z hygienických a epidemiologických důvodů je doporučeno co nejméně míchat žáky z různých tříd, případně vytvořené skupiny dále neměnit, dodržovat hygienická a jiná opatření apod. Některé kroužky jsou tedy určeny výhradně pro žáky z jedné třídy, některé pro žáky z více tříd.

      Přihlášky odevzdávejte, prosím, třídním učitelům nebo na sekretariát školy nejpozději do středy 15.září.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

      Mimoskolni_a_zajmova_cinnost_ve_skolnim_roce_2021-2022.pdf

      Prihlaska_do_krouzku.pdf

      Prihlaska_do_krouzku_z_Sablon_III_-_doucovani.pdf

     • Třídní schůzky 9.9.2021

     • Ve čtvrtek dne 9. září 2021 se budou konat třídní schůzky rodičů žáků základní školy. Začátek je v 17.00 v kmenových třídách.

     • Organizace příchodů a odchodů ze školy

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      vzhledem k protiepidemickým doporučením budeme i nadále vstup do školy a odchody ze školy organizovat dle časového rozpisu tak, aby se žáci z různých tříd co nejméně potkávali v šatnách a na obědě.

      Příchod žáků do školy: (platí pro všechny dny, netýká se žáků přicházejících do ranní družiny)

      1.A - 7.40

      1.B - 7.45

      2.třída - 7.40

      3.A - 7.40

      3.B - 7.50

      4.třída - 7.50

      5.třída - 7.55

      6.třída - 7.45

      7.třída - 7.50

      8.třída - 7.55

      9.třída - 7.55

      (Třídy jsou do šaten pouštěny postupně, aby nedocházelo k jejich promíchání)

       

      Konec výuky - platí pro čtvrtek 2.9. a pátek 3.9., v tyto časy půjdou žáci na oběd

      Čtvrtek:

      11.30 - 3.třída

      11.35 - 4. třída

      11.40 - 1.A, 1.B, 2.třída

      11.45 - 5. třída

      12.25 - 7. a 9. třída

      12.35 - 6. a 8. třída

      Pátek:

      11.35 - 3.A, 3.B

      11.40 - 1.A, 1.B, 2.třída, 6. a 7. třída chlapci

      12.30 - 5.třída

      12.35 - 4. třída

      13.20 - 6. a 7. třída děvčata

      13.25 - 8.třída

      13.30 - 9.třída

      První dny školního roku se dá očekávat, že zejména dětem z 1.tříd bude oběd trvat déle.

     • Školní družina - přijaté děti

     • Školní družina začíná fungovat od čtvrtka 2.9.2021 v budově školní jídelny a školní družiny za lékárnou.

      Do školní družiny pro rok 2021/2022 byla přijata většina přihlášených děti z 1. a 2. třídy - viz seznam zde:  Seznam_prijatych_deti_do_SD_2021-2022.pdf.

      Družina je aktuálně plně obsazena bez volných míst.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace k zahájení školního roku

     • Milí rodiče, milí žáci,

      školní rok zahájíme ve středu 1. září 2021 v 8.00 na školním dvoře. V případě nepřízně počasí půjdou žáci přímo do svých tříd. Bude pouze 1. vyučovací hodina (konec v 8.45). V tento den se testují všechny třídy kromě 1.A a 1.B.

      Čtvrtek 2.9.2021 - na 1. stupni 4 třídnické hodiny, na 2. stupni 5 třídnických hodin. Proběhne výměna učebnic - všichni žáci přinesou své učebnice, které se nestihly odevzdat na konci školního roku. Konec výuky bude uzpůsoben tak, aby třídy chodily na obědy po sobě. Od čtvrtka 2.9. je již v provozu školní jídelna i školní družina (včetně ranní družiny). V tento den se testují 1.A a 1.B.

      Pátek 3.9.2021 - výuka již dle zveřejněného rozvrhu hodin

      Prosím rodiče, aby nezapomněli vybavit své děti rouškami (nutné ve společných prostorách), rodiče při vstupu a pohybu ve škole musí mít nasazen respirátor.

      Prosíme i žáky, aby si vzali hned první, nejpozději druhý školní den své klíče od skříněk, mnozí mají ještě věci ve svých skříňkách, současně 2. a 3. třídy budou klíče odevzdávat a dostanou větší skříňky (menší skříňky se předají prvňákům). Děkuji.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace k opatřením a testování ve školách od 1.9.2021

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      i v následujícím školním roce 2021/2022 platí prozatím ve školách mimořádné opatření Minsterstva zdravotnictví ohledně testování, nošení roušek a dalších opatření. Celý manuál s podrobnými informacemi k dispozici zde: priloha_938418183_2_MSMT_Manual_k_provozu_skol_a_testovani.pdf

      Výčet základních informací (většinou je to podobné tomu, co bylo na konci minulého školního roku):

      • Ranní vstup do školy pro žáky bude rozčleněn podle tříd (rozpis bude upřesněn). Konec výuky vzhledem k nutnosti rozdělit
      • Je nutné dodržování zásad osobní a provozní hygieny (mytí a dezinfekce rukou, prostředky k mytí či dezinfekci ve všech prostorách školy - učebny, WC, jídelna, tělocvična, družina).
      • Doporučuje se, aby byl pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze.
      • Bude minimalizován kontakt mezi žáky různých tříd, a to i v době přestávek. Bude prováděno časté a intenzivní větrání učeben.
      • Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (žáci roušku, dospělí respirátor). Výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením. Ve třídě při výuce tedy žáci mít nasazenou roušku nemusí (až na výjimky - viz níže).
      • V případě příznaků infekčního onemocnění u žáků škola izoluje žáka v izolační místnosti a kontaktuje zákonné zástupce žáka, který dítě vyzvedne.

       

      Informace k testování ve školách

      Ve školách proběhne preventivní screeningové antigenní testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede ve středu 1. září 2021 s výjimkou 1. třídy, u které proběhne první test 2. září, a dále se testuje v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září 2021. Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu.

      Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

      Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za přísnějších podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

      • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, školní družiny, školní jídelny
      • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy
      • nesmí zpívat
      • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle, je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení
      • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu
      • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest) - týká se i školní jídelny

      Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

      V případě testování dětí v přípravné třídě nebo přípravném stupni, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

      V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.

      Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

      V případě, že se dítě/žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Dítě/žák může být testován až ve škole.

      Ve škole se bude testovat antigenními testy Genrui BioTech - neinvazivní testy z kraje nosu. Instruktážní video ke shlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4 (v principu jsou testy pro žáky úplně stejné jako v minulém školním roce). Bližší info k testování i zde: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/ Žák si ale může přinést i vlastní antigenní test, kterým se otestuje ve škole.

      V případě pozitivního testu je žák izolován od ostatních osob a je nutná konfirmace PCR testem v odběrovém místě.

      Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nemůže škola umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.

      Děti v MŠ se testovat nemusí, nevztahuje se na ně ani povinnost nosit ve školce roušky.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Nabídka sportovně-relaxační akce v Rohatci dne 28.8.2021

     • Milé děti, milí rodiče,

      Obec Rohatec si Vás dovoluje pozvat na nevšední sportovně-relaxační akci do Rohatce, která se uskuteční poslední prázdninovou sobotu – 28.8.2021 od 10 do 17 hodin. Děti školního věku (nad 7 let) si budou moci vyzkoušet netradiční běh přes obrovské nafukovací překážky, pro děti mladší budou na stejném místě připraveny fantastické závody na odrážedlech, kdy nejsou vyloučeny ani samostatné závody pro děti z jednotlivých obcí.

      K oběma aktivitám zasíláme plakát a video jako ukázku wannadobike, ať víte na co se můžete těšit:

      https://www.youtube.com/watch?v=884BpiJyJe8

      https://www.youtube.com/watch?v=W80vLZ6aihc

      Díky finančnímu příspěvku od rohateckých firem bude startovné pro děti ze zasažených obcí tornádem ZDARMA a pro ně i rodiče bude zajištěna autobusová přeprava z jednotlivých „tornádo obcí“ do Rohatce a zpět.

      Prosíme zájemce z obce Mikulčice a Lužice, aby se nejpozději do středy 25.8.2021 jmenovitě nahlašovali na telefonním čísle: 776 268 699.

     • Seznam školní potřeb, které je nutné si pro školní rok 2021/2022 připravit:

     • 1. ročník – informace obdrželi rodiče v červnu na třídní schůzce

      2. – 5. ročník

      Pv – nůžky, lepidlo, plastelína

      VV – temperové a vodové barvy, hadřík, kelímek na vodu, igelitový ubrus, plochý štětec č. 12, kulatý štětec č. 8, pracovní tričko, paleta

      Tv – cvičební úbor (tričko s krátkým rukávem, kraťasy, tepláková souprava), cvičky (sálová obuv), tenisky, plátěný pytlík

      Ostatní: uzavřené přezůvky, kapsář, ručník, obaly na sešity a učebnice, stíratelná tabulka+fix, trojúhelník s ryskou, pouzdro (pero, tužka č. 1,2,3, guma, kružítko), pastelky, malý lenoch fólie - malá, velká, papírové kapesníky

      6.-9. ročník

      VV – temperové a vodové barvy (české výroby), hadřík, kelímek na vodu, podložka, ploché a kulaté štětce (tenký, střední, silný),  nůžky, lepidlo, paleta, tužky č.1 a 2, pastelky, voskovky

      Tv – cvičební úbor (tričko s krátkým rukávem, kraťasy, tepláková souprava), cvičky (sálová obuv), tenisky, v plátěné tašce

      Ostatní: uzavřené přezůvky, obaly na sešity a učebnice, trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko (30 cm),  úhloměr, kružítko, pouzdro (propiska, tužka č. 1,2,3, guma), pastelky, malý a velký lenoch

     • Kritéria pro přijetí dětí do školní družiny ve školním roce 2021/2022

     • Milí rodiče,

      zveřejňujeme kritéria pro přijetí dětí do školní družiny pro následující školní rok, která naleznete v příloze. Současně přikládáme i přihlášku do školní družiny. Vzhledem k vysokému počtu dětí v 1. třídách to předběžně vypadá, že družinu budou navštěvovat přihlášené děti z 1. třídy a větší část dětí z 2. třídy. Bohužel vzhledem k omezené kapacitě se nemusí dostat na některé děti z 2. třídy a děti z vyšších tříd. Vše se bude samozřejmě odvíjet od celkového počtu přihlášek. Ty odevzdejte, prosím, nejpozději do 30.8.2021 v kanceláři školy (většina rodičů dětí z budoucích 1. tříd již odevzdala). Děkuji.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

      Kriteria_pro_prijeti_deti_do_SD-2021.pdf

      Prihlaska_do_SD_-_zapisni_listek.pdf

     • Úřední hodiny v době letních prázdnin

     • Úřední hodiny v době letních prázdnin jsou po celý červenec v době od 8.00 do 13.00.

      V měsíci srpnu pak od 25.8. do 31.8. v době od 8.00 do 13.00.

      Mimo tuto dobu v nutných případech pište na email: zs.luzice@seznam.cz nebo volejte na 702 003 932.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Vrácení přeplatků za stravné a školné v MŠ a ZŠ

     • Vážení rodiče,

      máme pro Vás informace ohledně vracení přeplatků za stravné a školné za školní rok 2020/2021:

      Mateřská škola - přeplatky za stravné a školné Vám budou vráceny na Váš účet v průběhu srpna po ukončení provozu mateřské školy a vyúčtování za červenec.

      Základní škola - přeplatky za stravné a úplatu za zájmové vzdělávání (školní družina) Vám budou vráceny na Váš účet v průběhu července po vyúčtování stravného ke konci června.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Nabídka prázdninových pobytů-aktualizace 9.7.

     • Nabídka táborů zdarma pro děti z postižených oblastí - kontakt v příloze: Nabidka_taboru.pdf


      Na příměstském táboře Jump Street Hodonín se uvolnilo jedno místo 23.-27.8. Pro bližší info napište na školní email: zs.luzice@seznam.cz.


      Nabídka týdenního pobytu ve Velkých Karlovicích pro děti zasažené tornádem. Termín je 9.-16.7 pro děti 6-12 let. Nutno se nahlásit nejpozději dnes. Kontakt: 737 277 009.


      Tábor v rekreačním zařízení Podhradí nad Dyjí - zdarma

      Organizuje SDH Brno-Slatina

      Termín: 10-17.7., věk 6-15 let

      Kontakt: Klára Šikulová, tel. 736 288 067


      Letní camp zdarma pro děti ve věku 8-12 let

      Prostory VŠCHT Praha

      Kontakt: Dana Bílková, 723 538 317


      Letní tábory jsmeoffline.cz zdarma

      Termín: 18.-23.7., 1.-6.8., 22.-27.8.

      Kontakt: Grzegorz Damski, tel. 737 010 203


      Výlet pro děti postižené katastrofou na několik dnů v Praze

      Kontaktní osoby:

      DUBOVÁ Jiřina – 602 363 551

      HARAŠTA Štěpán – 737 203 655


      Tábor zdarma Deblín 11.7.-17.7.2021

      Veronika Pavlíčková (přihlášky do 6.7.2021)

      Tel. 735 955 651, pavlickova@zs-deblin.cz


      Letní tábor Protivanov Drahanská vysočina

      Termín: 31.7.-8.8.

      4-6let 5 míst

      7-15let 5míst

      marketa.hajdukova@seznam.cz, info: spolekproaktivity.cz (Jan Dostál 604 654 518)


      rekreační oblast na soutoku Sázavy a Vltavy

      místa: 4 děti ve věku10 – 14let

      v týdenních turnusech kromě 24.7.-2.8.

      Zdeněk Tulis 603 447 495


      3 dny plné zážitků

      Mokropsy 8.7.-10.7.2021 pro děti by přijel autobus

      Zážitkový výlet (program s parkouristy,tanečníky,divadelníky + výlet do Prahy)

      Alena.shejbalova@smartacademia.cz, 725 729 127


      Skautský letní tábor

      Červenec – srpen

      Kontakt: jedemenatabor@skaut.cz, Petr Vaněk 732 973 178


      Pobyt na chalupě

      3.7.-11.7.2021 hlídání dětí na chalupě ve Stavěšicích u Kyjova

      Pro děti si přijedou autem

      3 děti

      Magdaléna Chytrá Stavěšice 736 411 424


      Volná místa na letních táborech

      7 táborů, 20 volných míst

      Anežka Klabanová 778 485 088, Klabanova@seznam.cz

      (tabulka s volnými místy k nahlédnutí)


      Vzdělávací kemp

      3.7.-10.7.2021

      6-15le  t 1. - 9. ukončená třída

      Počet míst: 2-4 místa

      Lvíčata.jiloviste.cz/tabor-vzdelavaci-kemp-noemova-archa-2021-nova-pec

      Kontakt: vorel@ipcc.cz


      Farní tábor Brtnice u Jihlavy

      Termín: 3.7.-10.7., kapacita: 23lůžek

      brychta@dieceze.cz


      letní tábor Dětřichov

      termín: 1.-15.7.2021

      kapacita:100-120 dětí 6-15 let

      kontakt: Ala Michlova@seznam.cz


      Dětský letní tábor Šumava

      1.turnus: 3.7.-17.7.2021 6míst dltsumava.1.beh@gmail.com, Martin Jirsa 724 507 025

      2.turnus:18.7.-1.8.2021 10míst, dltsumava.2.beh@gmail.com Karel Otava 723 729 819

      Info: dltsumava.cz


      Pobyt v penzionu

      20 lůžek, odvoz,program vše zdarma

      Kontakt: penzionukatlova@gmail.com


      Letní tábor Piráti z Olešné

      2 termíny, 5.-11.7., 12.-18.7., 10 dětí , 5-12 let

      Kontakt:jan.damek@sportplex.cz, 732 578 505


      Letní tábor Vítkov

      2.7.-16.7.2021 Severní Mouchy (Michaela Němcová 720 587 637)

      16.7.2021-30.7.2021 Perly ( Zuzana Andrýsková 739 567 999)

      30.7.-13.8.2021 Drsňáci (Tomáš Bandarica 777 808 529)

      Kontakt: ZANDRYSKOVA@seznam.cz


      Hlídání pro dvě děti mladšího věku

      3 týdny v červenci, učitelka 1.stupně vesnice u Opavy

      adamikova@seznam.cz


      letní tábor Radlice

      4.-17.7., děti 7-13 let, kapacita 4 děti

      Kontakt: radamec@email.cz, 777 634 000 Radek Adamec


      Letní tábor Karlov pod Pradědem

      10.7.-17.7.2021, 15 dětí, 6-15 let

      Ozvat se do 3.7.2021 na telefon 721 837 542 Jana Spáčilová, 603 233 352 Dušan Spáčil

      doprava zajištěna, jspcilova@post.cz


      ubytování v rodině

      2-3 děti ve věku9-14 let, Jižní Čechy u Milevska

      Kučerová Markéta Bernartice u Milevska, 774 074 573


      Letní tábor nadace Synot

      Děti 6-12 let, 9. – 16.7.2021 penzion Gaudeamus Velké Karlovice

      Kapacita: 50 (z každé obce 10 dětí)

      Michaela.pavlickova@nadacesynot.cz, tel. 572 410 124,737 277 009


      Přívesnický tábor Orel jednota Letonice

      Kapacita pro 30-40 dětí

      Dopravu by mohli zajistit jejich dobrovolní hasiči Kontakt: orelletonice@gmail.com, tel . 730 672 001 (p. Pavel Dostál)


      Letní tábor Olší u Telče (okres Jihlava)

      Termín 18.-31.7.2021, pro děti 10-15 let Kontakt Agentura Bublina Hodonín: jana-herzanova@seznam.cz, tel. 606 811 912


      Dětský tábor v Redešově na Šumavě

      Pro děti od 8 do 15 let, dopravu zajistí hasičským vozem

      Termín: 3.7.-17.7.2021 (6míst) kontakt: dltsumava.1.beh@gmail.com, vedoucí Martin Jirsa 724 507 025 Termín: 18.7.-1.8.2021 (10míst) kontakt: dltsumava.2.beh@gmail.com, vedoucí Karel Otava 723 729 819


      Tábor – vzdělávací kemp (Lvíčata Jíloviště)

      Termín 3.7.-10.7.2021, volná 2-4 místa pro děti od 6—15 let Kontakt: Jan Vorel 777 093 088, vorel@ipcc.cz Více info: https://lvicata.jiloviste.cz/tabor-vzdelavaci-kemp-noemova-archa-2021-nova-pec/


      Letní tábor Vysoké Pole – Dětřichov

      Termín 1.-15.7.2021 Kontakt: ElaMichlova@seznam.cz


      Soustředění v Horní Stropnici v Novohradských Horách (Florbalový klub Štíři České Budějovice)

      Termíny: 30.6.-4.7., 5.7.-9.7., 10.7.-14.7.2021

      Doprava zajištěna Kontakt: Jiří Kratochvíl (604185300), Barbora Čížková (728225585) email: sekretar@stiricb.cz


      Ubytování na faře a táborové ubytovně v Brtnici u Jihlavy

      Termín 3.7.-10.7.2021 Kontakt: Miroslav Brychta, 732 792 396, brychta@biskupství.cz

      Skautský tábor u obce Vojtěchov nedaleko Bystřice nad Pernštejnem (skautské středisko Klen)

      Termín: 10.7.-24.7.2021 pro děti 7 až 11 let, 30 míst Kontakt: Michaela Hovorková, tel. 732 110 745, chemiczka@seznam.cz      Dětský tábor na rybníku Okrouhlík Čížov u Jihlavy

      Termín: 16.-22.8.2021 Kontakt: Jiří Strachota (603 296 201), vysocina@svobodni.cz


      Hlídání dětí ve Stavěšicích u Kyjova s dopravou

      Pro 3 děti a přátele od 3.7. do 11.7.2021 Kontakt: Magdalena Chytrá 736 411 424, madlach@sci.muni.cz


      Skautské letní tábory Kontakt: Petr Vaněk 732 973 178 (jedemenatabor@skaut.cz)


      Příměstský tábor ve skautské klubovně v Břeclavi

      Termíny: 5.-9.7., 12.-16.7.2021

      Pro děti 1.-9.ročník ZŠ Kontakt a přihlašování: www.ymcaskaut.cz/primestskytabor


      Krátkodobý čtyřdenní pobyt v Soukromé mateřské škole v Čachticiach (Slovensko)

      Určeno pro děti ve věku 4 až 10 let

      Doprava zajištěna Kontakt: doprava.pincar@gmail.com (p. Mária Blanár tel. +421 905 327 06)

      nebo ředitelka MŠ Čachtice +421 903 905 194

     • Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce

     • Milí rodiče,

      v úterý dne 22.6.2021 proběhly volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků s těmito výsledky:

      Počet odevzdaných hlasů: 169

      Počet platných hlasů: 168

       

      Počet hlasů odevzdaných kandidátům:

      Ing. Kotlaříková Jana - 55 hlasů

      Bc. Maršálková Jana - 89 hlasů

      Mastná Kateřina - 69 hlasů

       

      Zvolení členové školské rady za zákonné zástupce: Bc. Maršálková Jana, Mastná Kateřina

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, příspěvková organizace
   • zs.luzice@seznam.cz
   • 518 357 239
   • Velkomoravská 220/264 Lužice
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje