• Úřední hodiny v týdnu od 20.4. do 24.4.

     • V týdnu od 20.4. do 24.4. bude vzhledem k omezenému provozu v naší organizaci možnost vyzvednout si tiskopis k OČR či vyřídit jiné náležitosti pouze v tyto dny:

      Pondělí, úterý, středa 8.00 - 14.00.

      Tiskopis k OČR můžeme zaslat i elektronicky - vzhledem k aktuální situaci preferujeme tuto možnost. Stačí napsat na email školy (zs.luzice@seznam.cz) a tiskopis Vám zašleme.

      V akutních případech mimo uvedený čas volejte 518 357 083, příp. 702 003 932. Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ

     • Z důvodu opatření MŠMT a vzhledem k aktuální situaci ohledně mimořádných opatření vlády kvůli šíření koronaviru proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

      Zápis se bude konat v rozmezí od 4. 5. do 7. 5. 2020 do 14.00. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

      Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Lužicích.

      Formuláře k zápisu si můžete stáhnout z těchto webových stránek (na konci tohoto článku nebo v sekci Formuláře MŠ) nebo si je můžete vyzvednout osobně v uvedených dnech od 27. 4. do 7. 5. 2020 v době od 8.00 do 14.00 u hlavního vchodu v budově ZŠ, kde budou vytištěny a nachystány.

      Formuláře je potřeba vyplnit, podepsat a odevzdat v uvedených dnech:

      • do datové schránky školy (naše škola má datovou schránku: c8umm35)
      • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email !!!)
      • poštou na adresu školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem)
      • vhozením do poštovní schránky školy, která je umístěna na zdi vedle vývěsky u vstupní brány na dvůr budovy základní školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem)
      • v krajním případě osobně na sekretariátu školy

       Formuláře nutné k zápisu do MŠ:

      • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
      • Přidělení registračního čísla (registrační číslo vyplní škola, v případě zaslání žádosti dálkovým způsobem bude zák. zástupce o jeho přidělení informován e-mailem či telefonicky)
      • Přihláška ke stravování
      • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte NEBO Čestné prohlášení o očkování dítěte a kopie očkovacího průkazu

      Rodný list dítěte (pro kontrolu údajů) budeme vyžadovat při předpokládaném červnovém setkání rodičů budoucích předškoláků, případně v době zahájení nového školního roku na přelomu srpna a září 2020.

      Ve školním roce 2020/2021 plánujeme přijmout prozatím 22 dětí. Přesný počet se bude odvíjet od toho, kolik dětí bude mít při zápise do základní školy odklad školní docházky. Kritéria přijetí jsou zveřejněna v příloze na konci tohoto článku.

       

      Doložení řádného očkování dítěte

      Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

      V současné situaci není nutné navštěvovat osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce může:

      1. prohlásit, že je dítě řádně očkované (vzor viz přiložené dokumenty), a
      2. doložit kopii očkovacího průkazu k přiložené žádosti.

      Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

      V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

      Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

      Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

      V případě jakýchkoliv dotazů k zápisu volejte na tel. číslo: 518 357 239 nebo napište na email: zs.luzice@seznam.cz.

       

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

       

      Zadost_o_prijeti_k_predskolnimu_vzdelavani2020.pdf

      Zadost_o_prijeti_k_predskolnimu_vzdelavani2020.docx

      Prideleni_registracniho_cisla-MS2020.pdf

      Prideleni_registracniho_cisla-MS2020.docx

      Vyjadreni_lekare_ke_zdravotnimu_stavu_ditete2020.pdf

      Vyjadreni_lekare_ke_zdravotnimu_stavu_ditete2020.docx

      Cestne_prohlaseni_o_ockovani_ditete-MS2020.pdf

      Cestne_prohlaseni_o_ockovani_ditete-MS2020.docx

      Prihlaska_ke_stravovani_v_MS2020.pdf

      Prihlaska_ke_stravovani_v_MS2020.docx

      Kriteria_prijeti_deti_2020-21.pdf

     • Informace k zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2020/2021

     • Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí, kterým byl v minulém roce udělen odklad školní docházky.

      Z důvodu opatření MŠMT a vzhledem k aktuální situaci ohledně mimořádných opatření vlády kvůli šíření koronaviru proběhne zápis do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

      Zápis se bude konat v pracovní dny v rozmezí od 17. 4. do 22. 4. 2020 do 14.00. V úterý 21. 4. 2020 máte možnost se k zápisu elektronicky přihlásit na tomto odkaze: https://www.supersaas.cz/schedule/zsluzice/Zapis_2020 na určitý čas v době od 10.00 do 16.00 k osobní konzultaci s vyučující z 1. stupně ohledně případného odkladu školní docházky. Tato individuální konzultace není povinná a musí proběhnout taktéž bez dětí. Má sloužit především rodičům, kteří zvažují pro své dítě odklad a nejsou plně rozhodnuti.

      Formuláře k zápisu si můžete stáhnout z těchto webových stránek (na konci tohoto článku nebo v sekci Formuláře ZŠ) nebo si je můžete vyzvednout osobně v uvedených dnech od 17. 4. – 22. 4. 2020 v době od 8.00 do 14.00 u hlavního vchodu do budovy ZŠ, kde budou vytištěny a nachystány. Zde bude přichystán i dokument „Desatero pro rodiče“, který lze jinak stáhnout i na webových stránkách školy.

      Formuláře je potřeba vyplnit, podepsat a odevzdat v uvedených dnech:

      • do datové schránky školy (naše škola má datovou schránku: c8umm35)
      • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email !!!)
      • poštou na adresu školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem)
      • vhozením do poštovní schránky školy, která je umístěna na zdi vedle vývěsky u vstupní brány na dvůr budovy základní školy (přijetí žádosti Vám potvrdíme SMS zprávou nebo emailem)
      • osobně na sekretariátu školy

      Formuláře nutné k zápisu, pokud žádáte o přijetí do ZŠ:

      • Žádost o přijetí k základní vzdělávání
      • Přidělení registračního čísla (registrační číslo vyplní škola, v případě zaslání žádosti dálkovým způsobem bude zák. zástupce o jeho přidělení informován e-mailem)
      • Dotazník k zápisu do 1. třídy

      Formuláře nutné k zápisu, pokud žádáte o odklad povinné školní docházky:

      • Žádost o odklad povinné školní docházky
      • Přidělení registračního čísla (registrační číslo vyplní škola, v případě zaslání žádosti dálkovým způsobem bude zák. zástupce o jeho přidělení informován e-mailem)
      • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (budou-li školská poradenská zařízení dočasně uzavřena, správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení po jejich otevření)
      • Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

      Rodný list dítěte (pro kontrolu údajů) budeme vyžadovat při předpokládaném červnovém setkání rodičů budoucích prvňáčků, případně při zahájení školní docházky v září 2020.

      Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít 1 třídu s nejvýše 25 žáky. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

      Přednostně budou přijímáni žáci:

      • s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) v Lužicích
      • žáci, kteří nejsou uvedeni v předchozím bodě, budou přijímáni v případě volné kapacity dle těchto kritérií:
       1. sourozenec ve škole v době zápisu
       2. losování

      V případě jakýchkoliv dotazů k zápisu volejte na tel. číslo: 518 357 239 nebo napište na email: zs.luzice@seznam.cz.


      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy


      Zadost_o_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani2020.doc

      Zadost_o_prijeti_k_zakladnimu_vzdelavani2020.pdf

      Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky2020.doc

      Zadost_o_odklad_povinne_skolni_dochazky2020.pdf

      Prideleni_registracniho_cisla.docx

      Prideleni_registracniho_cisla.pdf

      Dotaznik_k_zapisu_do_1.tridy2020.docx

      Dotaznik_k_zapisu_do_1.tridy2020.pdf

      Kriteria_pro_prijeti_deti_do_ZS2020.doc

      Kriteria_pro_prijeti_deti_do_ZS2020.pdf

      Desatero_pro_rodice.docx

      Desatero_pro_rodice.pdf

     • Úřední hodiny v týdnu od 13.4 do 17.4.

     • V týdnu od 13.4. do 17.4. bude vzhledem k omezenému provozu v naší organizaci možnost vyzvednout si tiskopis k OČR či vyřídit jiné náležitosti pouze v tyto dny:

      Úterý, Středa, Čtvrtek 8.00 - 12.00.

      Tiskopis k OČR můžeme zaslat i elektronicky - vzhledem k aktuální situaci preferujeme tuto možnost. Stačí napsat na email školy (zs.luzice@seznam.cz) a tiskopis Vám zašleme.

      V akutních případech mimo uvedený čas volejte 518 357 083, příp. 702 003 932. Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Úřední hodiny v týdnu od 6.4 do 10.4.

     • V týdnu od 6.4. do 10.4. bude vzhledem k omezenému provozu v naší organizaci možnost vyzvednout si tiskopis k OČR pouze v tyto dny:

      Středa 8.00 - 12.00.

      Tiskopis k OČR můžeme zaslat i elektronicky - vzhledem k aktuální situaci preferujeme tuto možnost. Stačí napsat na email školy (zs.luzice@seznam.cz) a tiskopis Vám zašleme.

      V akutních případech mimo uvedený čas volejte 518 357 083, příp. 702 003 932. Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Informace ohledně ošetřovného pro OSVČ

     • Vážení rodiče,

      pokud jste osoby samostatně výdělečně činné a zůstali jste s dětmi doma v době mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo Rozhodnutí ředitele ZŠ o uzavření mateřské školy, máme zde pro Vás aktuální informace:

      Pro vyplácení peněžní podpory pro OSVČ stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu obdobná pravidla, jako pro zaměstnance:

      1. Finanční příspěvek pro OSVČ náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
      2. Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.
      3. Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců.
      4. Vyplácet se bude na základě žádosti a čestného prohlášení.

      Žádost můžete vyplnit online na tomto odkazu MPO: 

      https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/

      Bližší informace získáte na adrese: 

      https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i-253750/

      Pokud budete chtít jako přílohu k žádosti potvrzení od školy, budeme vydávat to stejné, co máme pro zaměstnance. Tedy Žádost o ošetřovné pro děti do 13 let věku v případě zavření základní školy či mateřské školy. Stačí, když si požádáte na zs.luzice@seznam.cz a uvedete jméno dítěte a rodné číslo.

     • Informace pro rodiče a žáky 9. třídy - přijímací zkoušky

     • MŠMT zveřejnilo podrobnější informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021:

      "Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky."

      Více informací v přiložených souborech.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel ZŠ a MŠ Lužice

      002_Informace_k_novemu_zakonu_o_prijimacim_rizeni_na_SS.pdf

      003_pz_casova_osa_FINAL.pdf

     • Obědy v Mateřské škole - možnost odběru

     • Školní kuchyně v Mateřské škole stále zajišťuje obědy pro cizí strávníky. Máte-li kdokoliv zájem o odběr obědů, zavolejte na tel. 518 357 379 (p. Filipovičová) a domluvte se. Obědy jsou nyní vydávány na základě nařízení Krajské hygienické stanice do plastových nádob zatavených fólií, nepotřebujete tedy jídlonosiče. K tomu od pondělí 30.3. se budou obědy všem cizím strávníkům rozvážet, nebude tedy nutné chodit pro oběd do školky. Více informací na výše uvedeném telefonním čísle.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Úřední hodiny v týdnu od 30.3. do 3.4.2020

     • V týdnu od 30.3. do 3.4. bude vzhledem k omezenému provozu v naší organizaci možnost vyzvednout si tiskopis k OČR pouze v tyto dny:

      Pondělí, úterý, středa 8.00 - 12.00.

      Tiskopis k OČR můžeme zaslat i elektronicky - vzhledem k aktuální situaci preferujeme tuto možnost. Stačí napsat na email školy (zs.luzice@seznam.cz) a tiskopis Vám zašleme.

      V akutních případech mimo uvedený čas volejte 518 357 083, příp. 702 003 932. Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Zápis dětí do ZŠ - změna termínu

     • Vzhledem k aktuálním opatřením k zamezení šíření koronaviru posouváme termín zápisu dětí do základní školy v Lužicích. Místo 7. dubna se uskuteční 21. dubna 2020. Letos se na základě opatření MŠMT obejde bez osobní přítomnosti dětí ve škole. O konkrétní formě provedení zápisu (s osobní přítomností zák. zástupce či bez ní) Vás budeme ještě informovat na webových stránkách školy.

      Informace žadatelům o odklad školní docházky z opatření MŠMT: "Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení."

      O podrobnostech k letošnímu zápisu Vás tedy budeme ještě informovat. Případné dotazy směřujte na ředitelství školy (zs.luzice@seznam.cz). Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Úřední hodiny v týdnu od 23.3. do 27.3.

     • V týdnu od 23.3. do 27.3. bude vzhledem k omezenému provozu v naší organizaci možnost vyzvednout si tiskopis k OČR pouze v tyto dny:

      Pondělí, středa 8.00 - 12.00.

      Tiskopis k OČR můžeme zaslat i elektronicky - vzhledem k aktuální situaci preferujeme tuto možnost. Stačí napsat na email školy (zs.luzice@seznam.cz) a tiskopis Vám zašleme.

      V akutních případech mimo uvedený čas volejte 518 357 083, příp. 702 003 932. Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Úřední hodiny v týdnu od 16.3. do 20.3. - aktualizace

     • Vzhledem k omezenému provozu v naší organizaci je možno si nechat potvrdit tiskopis k OČR na ředitelství školy (budova základní školy) přes email (zs.luzice@seznam.cz), případně osobně v těchto termínech:

      Pondělí 16.3. - pátek 20.3. od 8:00 do 12:00 hodin,

      Mimo tento čas dle domluvy přes e-mail: zs.luzice@seznam.cz nebo na telefonu 518 357 083.

     • Zájezd do Anglie - aktuální informace

     • Informace pro rodiče ohledně poslední platby za žáky přihlášené na květnový zájezd do Anglie - po domluvě s cestovní kanceláří byl posunut termín zaplacení poslední zálohy prozatím na 27. března 2020. Situaci pak v týdnu před tímto termínem budeme vyhodnocovat a případně se přijmou další opatření dle aktuální stavu. Sledujte tedy prosím průběžně webové stránky školy.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Přerušení provozu Mateřské školy

     • Vážení rodiče,

      ředitel ZŠ a MŠ Lužice po projednání se zřizovatelem oznamuje přerušení činnosti mateřské školy od pondělí 16. března 2020 do odvolání. Důvodem je preventivní opatření kvůli aktuální situaci okolo šíření tzv. koronaviru a doporučení Ministerstva školství přerušit i činnost mateřských škol. O průběhu situace Vás budeme průběžně informovat na našem webu či na webových stránkách obce. V průběhu příštího týdne pak bude v MŠ provedena důkladná dezinfekce všech prostor. Děkuji za pochopení.

      Obědy pro cizí strávníky se budou v MŠ vařit i nadále.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Uzavření školní kuchyně a jídelny při ZŠ

     • Od pondělí 16. března 2020 až do odvolání bude přerušen provoz školní jídelny při Základní škole. Kdo má zájem odebírat si obědy, může se přihlásit k odběru v kuchyni Mateřské školy (tel. číslo 518 357 379).

     • Výuka žáků - informace pro rodiče a žáky po dobu trvání mimořádných opatření

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol se týká osobní přítomnosti žáků při vzdělávání. Vzhledem k tomu, že není jasné, jak dlouho opatření potrvá, budeme zadávat žákům práci či úkoly domů přes elektronickou žákovskou knihu - EduPage. V následujících dnech budou tedy dostávat od svých vyučujících úkoly, které by si měli doma vypracovat, napsat apod. Prosím tímto i rodiče, aby na své děti dohlédli, případně jim v rámci domácího vzdělávání s jednotlivými úkoly pomohli. V případě zapomenutého hesla nám napište na školní email (zs.luzice@seznam.cz). Děkuji za pochopení.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel školy

     • Uzavření školy - aktualizace informací

     • Vážení rodiče,

      z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví kvůli šíření koronaviru jsou uzavřeny mimo jiné i základní školy počínaje středou 11. března 2020. Od tohoto dne je tedy Základní škola v Lužicích pro děti až do odvolání uzavřena. Ze stejných důvodů rušíme i kroužky konané v základní škole a současně je přerušen i provoz školní družiny. V mateřské škole zůstává prozatím provoz zachován.

      Co se týče školní jídelny - od středy 11. března je zrušen oběd pro všechny žáky školy až do odvolání. Oběd pro žáky školy může být nabízen pouze v doplňkové činnosti jako oběd pro cizí strávníky za nedotovanou cenu. Pokud máte zájem zajistit pro své děti oběd od čtvrtka 12.3., je nutné jej objednat u vedoucí školní jídelny (p.Zimková - 518 357 234) vždy nejpozději jeden den předem do 14.00. Oběd bude vydáván v době od 11.00 do 12.00.


      Pro rodiče, kteří zůstanou s dětmi do 10 let doma, přikládám "žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)", který je k dispozici zde:

      Zadost_o_osetrovne_pri_peci_o_dite_do_10_let_z_duvodu_uzavreni_skoly.pdf

      „Při uplatňování nároku na ošetřovné z důvodu, že školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popř. jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události, vystavuje a potvrzuje tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“ uvedené školské zařízení, zvláštní dětské či obdobné zařízení pro děti anebo škola..

      Zaměstnanci podávají žádost o ošetřovné a jeho výplatu u svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel řádně vyplněné a podepsané tiskopisy předá příslušné OSSZ spolu s řádně vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“.

      Bližší informace k problematice "ošetřovného" při uzavření školy naleznete zde:

      https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-


      Pro další informace sledujte průběžně webové stránky školy.

      Mgr. Vít Hubačka, ředitel ZŠ a MŠ Jaroslava Dobrovolského, Lužice

     • Informace pro školy a rodiče ke koronaviru

     • Nejaktuálnější informace k opatřením okolo šíření koronaviru v rámci školství najdete v odkaze zde:

      http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

      MŠMT zveřejnilo informaci pro školy ohledně koronaviru. Zveřejňujeme ji v plném znění:

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

      Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

      V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

       

      ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

      Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

      Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

       

      Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

      Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

      Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

       

      Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

      Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

      Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

     • Ples školy

     • Do galerie Ples školy byly přidány fotografie.

      Reportáž RTVJ

      V sobotu 29. února se konal ples školy. Taneční vystoupení připravili žáci 8. a 9. třídy. Děkujeme rodičům za přípravu tanečnic a tanečníků. Děkujeme všem, kteří přispěli do bohaté tomboly. Poděkování patří rodičům, deváťákům, zaměstnancům a přátelům školy za pomoc při přípravě tomboly a sálu. Zvláštní poděkování patří paní Vendule Dubšíkové za výzdobu sálu.

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, příspěvková organizace
   • zs.luzice@seznam.cz
   • 518 357 239
   • Velkomoravská 220/264 Lužice
 • Fotogalerie

  • Pasování předškoláků
  • Rozloučení s žáky 9. třídy
  • On - line výuka
  • MŠ - výzdoba
  • Ples školy
  • Fašaňkový karneval
  • Mám chytré tělo
  • 4. tř. v ekocentru
  • Karneval v MŠ
  • Den naruby
  • Canisterapie
  • Lyžařský kurz